گنجور

حاشیه‌ها

 

این رباعی در دیوان حافظ هم آمده است.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۶


این رباعی در دیوان سلمان ساوجی هم آمده است.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۶


مصرع آخر نقل مستقیم از سلمان ساوجی است که می‌گوید:
«صبا چون نیست امکان تصرف در سر کویش
نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی!»
و حافظ در این غزل به استقبال سلمان رفته است.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۷۴


این غزل گویا در استقبال از غزل سلمان ساوجی با مطلع:
«صبح محشر که من از خواب گران برخیزم
به جمالت که چو نرگس نگران برخیزم»
سروده شده و مصرع دوم بیت چهارم آن از سلمان است که در همان غزل می‌گوید:
«چون شوم خاک به خاکم گذری کن چو صبا
تا به بویت ز زمین رقص کنان برخیزم»

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۳۶


سلمان ساوجی غزلی دارد با ردیف و قافیه‌ای مشابه (بپرس به جای مپرس) که مصرع تقریباً مشترکی هم با مصرع اول بیت سوم این غزل دارد، در این بیت:
«خواهی که روشنت شود احوال درد ما
درگیر شمع را وز سر تا به پا بپرس»

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۷ دربارهٔ شمارهٔ ۱۴


غزل ابتدایی این بخش به حافظ نیز نسبت داده شده.

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۳ دربارهٔ بخش ۶۰ - غزل


در منظومهٔ جمشید و خورشید اینجا این غزل آمده است.
ضمن آن که مصرع اول بیت مقطع غزل:
«برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ»
با مصرع اول این بیت از سلمان ساوجی واژه‌های مشترک دارد:
«واعظ برو فسانه مخوان و فسون مدم!
کی درد عاشقی به فسان فسون رود»

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۵


as n2 b2(man)bajad hasf shawad

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰۰


m2 b7 (bamo bad as dar)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۸


m1 b4 (khadange)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۸


m2 b6 (natawanad)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۰۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۷


mesraje awal(sarwe)ja(sarwam)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۶


mesraje dowome beide panjom(masanash)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۴۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۴


maurede awal ba fathe dal talaffos shawad eshkal nadarad

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۴۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۷


mesraje dowome beide sowom(hetsch taraf)1

پاسخ: علاوه بر آن که طبق پیشنهاد شما:
وین چه بحری است که از هیچ طرفش ساحل نیست
را با
وین چه بحری است کش از هیچ طرف ساحل نیست
جایگزین کردیم، در بیت اول «است» را به «هست» تبدیل کردیم.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۰


mesraje awale beide sowom(donja kharand)ahle(moruwat)1

پاسخ: با تشکر، طبق پیشنهاد شما «غرور» با «مروت» جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۹


mesraje awale beide sowome(bandagan)mesraje dowome hamin beid(bandefarman)bajadbashad

پاسخ: در مصرع اول در مورد «بندگان» من اشکال نفهمیدم که چیست. در مصرع دوم «بنده فرمانیش» با «بند فرمانیش» به پیشنهاد شما جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۰۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۷


banasare man mesraje awale dowom bajad intor naweshta shawad(tschun meshawad golgun ba mei?)1

پاسخ: با تشکر، «بی» با «به» جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۵۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۶


mesraje awale beide dowom(faregh)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۵۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۴


حافظ در غزلی با مطلع:
آن که از سنبل او غالیه تابی دارد
باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد …
به استقبال این غزل رفته و در مقطع غزل مصرعی از این غزل را به عینه می‌آورد:
کی کند سوی دل خسته حافظ نظری
چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

حمیدرضا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۴۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۸


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۷] [۳۵۱۸] [۳۵۱۹] [۳۵۲۰] [۳۵۲۱] … [صفحهٔ آخر]