گنجور

حاشیه‌ها

 

واقعا از بانیان این سایت نهایت تشکر را دارم و هر شب به این سایت سر میزنم و برای کل روز بعد شارژ میشوم / لطفا همه عاشقی را از وحشی یاد بگیرند

نازبانو.ب در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ گلهٔ یار دل‌آزار


مولا علی (ع) : ” آدمی نهفته در زیر زبان خویش است “

سعید در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۴۱ دربارهٔ بخش ۲۱ - امتحان پادشاه به آن دو غلام کی نو خریده بود


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
به شیطاننچنان روزی رساند
که یزدان اندرن حیران بماند
درست:
به شیطان آنچنان روزی رساند
که یزدان اندران حیران بماند

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۲۲ دربارهٔ فرنگی رمز رزاقی بداند


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
جلال کبریائی در قیاش
جمال بندگی اندر سجودش
درست:
جلال کبریائی در قیامش
جمال بندگی اندر سجودش

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۳ دربارهٔ بسوزد مومن از سوز و جودش


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
قبای لا اله خونین قبانی است
که بربالای نامردان درا راست
درست:
قبای لا اله خونین قبایی است
که بر بالای نامردان دراز است

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۲ دربارهٔ نه هرکس خود گردهم خود گد از است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
مسلمان را همین عرفان و ادراک
که در خود فاش بیندر مزلولاک
خدا اندر قیاس مانگنجد
شناسنرا که گوید ما عرفناک
درست:
مسلمان را همین عرفان و ادراک
که در خود فاش بیند رمز لولاک
خدا اندر قیاس ما نگنجد
شناس آن را که گوید: ما عرفناک

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۰ دربارهٔ مسلمان را همین عرفان و ادراک


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
گر از صدق و یقین داری نصیبی
قدم بیباک نه کس در کین نیست
درست:
گر از صدق و یقین داری نصیبی
قدم بیباک نه کس در کمین نیست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۷ دربارهٔ مقام شوق بی صدق و یقین نیست


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
دل بیگانه خوزین خاکدان نیست
شب و روزش زدورسمان نیست
درست:
دل بیگانه خو، زین خاکدان نیست
شب و روزش ز دور آسمان نیست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۳ دربارهٔ دل بیگانه خوزین خاکدان نیست


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
اگر اینب و جاهی از فرنگ است
جبین خود منه جز بر در او
سرین را هم بچوبش ده کهخر
حقی دارد به خر پالان گر او
درست:
اگر این آب و جاهی از فرنگ است
جبین خود منه جز بر در او
سرین را هم به چوبش ده که آخر
حقی دارد به خر پالانگر او

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳۶ دربارهٔ اگر اینب و جاهی از فرنگ است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
گریز از پیشن مرد فرودست
که جان خود گرو کرد و به تن زیست
درست:
گریز از پیش آن مرد فرودست
که جان خود گرو کرد و به تن زیست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳۳ دربارهٔ ز پیری یاد دارم این دو اندرز


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
براهیمان ز نمرودان نترسند
که عود خام راتش عیار است
درست:
براهیمان ز نمرودان نترسند
که عود خام را آتش عیار است

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۹ دربارهٔ نهان اندر دو حرفی سر کار است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
اگر خود را بناداری نگه داشت
دو گیتی را بگیردن فقیری
درست:
اگر خود را به ناداری نگه داشت
دو گیتی را بگیرد آن فقیری

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۷ دربارهٔ شیندم بیتکی از مرد پیری


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
سجودیوری دارا و جم را
مکن ای بیخبر رسوا حرم را
درست:
سجودی آوری دارا و جم را
مکن ای بیخبر رسوا حرم را

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۰ دربارهٔ سجودیوری دارا و جم را


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
چو رخت خویش بر بستم ازین خاک
همه گفتند با ماشنا بود
درست:
چو رخت خویش بر بستم ازین خاک
همه گفتند با ما آشنا بود

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۷ دربارهٔ چو رخت خویش بر بستم ازین خاک


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
چو دیدم جوهرئینهٔ خویش
گرفتم خلوت اندر سینهٔ خویش
درست:
چو دیدم جوهر آیینهٔ خویش
گرفتم خلوت اندر سینهٔ خویش

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۵ دربارهٔ چو دیدم جوهرئینهٔ خویش


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
خودی را نشهٔ من عین هوش است
ازن میخانهٔ من کم خروش است
درست:
خودی را نشهٔ من عین هوش است
ازان میخانهٔ من کم خروش است

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۳ دربارهٔ خودی را نشهٔ من عین هوش است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نگاهیفرین جان در بدن بین
بشاخان نادمیده یاسمن بین
درست:
نگاهی آفرین، جان در بدن بین
به شاخ، آن نادمیده یاسمن بین

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۹ دربارهٔ نگاهیفرین جان در بدن بین


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نگهدارد زه و ناله خود را
که خود دار است چون مردان ، غم مرد
درست:
نگهدارد ز آه و ناله خود را
که خوددار است چون مردان ، غم مرد

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۶ دربارهٔ ندانی تا نباشی محرم مرد


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
دمیدم گرچه از فیض نم او
زمین راسمان خود ندانم
درست:
دمیدم گرچه از فیض نم او
زمین را آسمان خود ندانم

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۴ دربارهٔ کهن پروردهء این خاکدانم


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نپنداری که مرغ صبح خوانم
بجزه و فغان چیزی ندانم
مده از دست دامانم که یابی
کلید باغ را درشیانم
درست:
نپنداری که مرغ صبح خوانم
بجز آه و فغان چیزی ندانم
مده از دست دامانم که یابی
کلید باغ را در آشیانم

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ نپنداری که مرغ صبح خوانم


[صفحهٔ اول] … [۲۳۴۹] [۲۳۵۰] [۲۳۵۱] [۲۳۵۲] [۲۳۵۳] … [صفحهٔ آخر]