گنجور

 
ظهیر فاریابی

شاها عجم چو گشت مسخر به تیغ تو

رو لشکری به بارگه مصطفا فرست

پس کعبه را خراب کن و ناودان بسوز

خاک حرم چو ذرّه به سوی هوا فرست

تا کعبه جامه می چکند در خزانه نه

وانگه به سوی کعبه سه گز بوریا فرست

تا کافری تمام شوی سوی کرخ شو

وانگه سر خلیفه به سوی خطا فرست