گنجور

شعرهای همام تبریزی با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)»

 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

 

اگر بختم دهد باری که یارم همنشین باشد

زهی مقبل که من باشم زهی دولت که این باشد

نباید این چنین ماهی برون از هیچ خرگاهی

نظیرش گرهمی خواهی مگر در حورعین باشد

میان ظلمت مویش به زیر پر تو رویش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۷

 

نباید در قلم یارا حدیث آرزومندان

اگر صدسال بنویسم بود باقی دو صد چندان

درین آتش که من هستم زمانی دشمنت بادا

که حالی آب گرداند وجودشگر بودسندان

نیم آن کز تو برگردم فراقمگر کشد یا نه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۱

 

چو بالای تو گر سر وی میان بوستانستی

ازان سرو سهی بستان بهشت جاودانستی

ز وصف یک سر هویت شدی عاجز بیان من

به جای هر سر مویی مرا گر صد زبانستی

همی خواهم که او با من کند یاری چو جان با تن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۶

 

الا ای ماه کنعانی برآ از چاه ظلمانی

به مصر عالم جان شو نشین آنجا به سلطانی

به هر منزل زلیخایی شود در صورتت فتنه

تورا گرملک می باید مزن بر دام شیطانی

دریغ است این که هر صورت تورا مشغول میدارد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی