گنجور

آمار شعرها

 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » حکایت ابلیس و اسرار وی در حضرت مصطفی علیه السّلام

 

یکی روزی بر احمد شد ابلیس

سلامی کرد او بی مکر و تلبیس

بزاری مستمند و خوار بنشست

بر سیّد عجب بی خار بنشست

صحابه هیچکس او را نه بشناخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » سؤال کردن صاحب راز از شیخ عطّار قدّس سرّه

 

سؤالی کرد از من صاحب راز

که دریابد مگر از خود یقین باز

که چون بد تا که خود میدید ابلیس

یقین افتاده بُد در مکر و تلبیس

نمیدانست کو دانای بوداست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » سؤال کردن مرید از پیر در حقایق فرماید

 

یکی کرد است از پیر حقیقت

سؤالی تا بگفت او از شریعت

سؤالی کرد وی یکی روز از پیر

که ای تو جان همه شاه و همه میر

توئی دانم که تو شاه و امیری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » در صفات جام عشق فرماید

 

بده جامی از آن جام سرانجام

پس آنگه مست شو تا بشکنم جام

بده جامی که هشیارم دگر بار

که گردم مست چون یارم دگر بار

بده جامی که اصلم رخ نموداست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » در صفت حال خود و شرح کتاب فرماید

 

نمودی واصل کون و مکانی

حقیقت شد کنون تو جان جانی

نمودی آنچه هرگز کس نگفتست

بسُفتی دُر که هرگز کس نسفتست

دُرِ معنی تو بگشادی حقیقت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » در صفات جان و دل گوید

 

تعالی اللّه که بیمثل و صفاتند

حقیقت هر دو در دیدار ذاتند

تعالی اللّه که هر دو در یکیاند

ابا عطّار جانان بیشکیاند

تعالی اللّه که هر دو آفتابند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » در سؤال کردن در صفات مرگ و حیات یافتن آنجا فرماید

 

یکی پرسید از آن دانای اسرار

که کن زودم از این معنی خبردار

چو ما مردیم وصل حق بیابیم

حقیقت بود جان آنجا شتابیم

خبرمان بود زینجا و ز آنجا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » حکایت در وقت پیر گوید

 

شبی در صحبت پیری بدم شاد

نشسته در عیان عشق دلشاد

بدم اندر حضورش مانده خاموش

ز سرّ عشق بُد آن پیر مدهوش

دمادم پیر در مستی اسرار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

ز دانائی یکی پرسید کای پیر

همی گوئی همیشه سرّ تفسیر

شب و روز است کارت علم خواندن

از آنجا نکتههای بکر راندن

شب و روز است تحصیل تو از جان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

[صفحهٔ اول] … [۴۵] [۴۶] [۴۷]