گنجور

 
وطواط

تاج دولت ، تویی که بر سر چرخ

خاک پای شریف تو تاجست

خاک تو در علو چو گردونست

صدر تو در شرف چو معراجست

هنر از طبع تو بتعظیمست

گهر از دست تو بتاراجست

تویی آن کس ، که زایران ترا

خرقه دیباج و لقمه دراجست

لطف کن در ره رهی ، که رهی

سخت رنجور و نیک محتاجست