گنجور

 
رشیدالدین وطواط
 

ای گشته کار خلق مفوض برای تو

اقبال آفریده شده از برای تو

ماوی گه اکابر عالم بکوی تو

منزلگه افاضل گیتی سرای تو

بهرامشاه را اکرا بود مرد حرب(!)

صد بار هست چون اکرا کند رأی تو(!)

لیکن بشرق و غرب نباشد ترا رضا

مانند تاج دولت ... همه ورای تو (!)

ما بر خدای تو ........ چو منی

تا خوشی همی کند دل مدحت سرای تو