گنجور

 
وطواط

بعلم نظیرش نیابی بهمت

بگیتی مثالش نیابی بحکمت

مقدم بدانش ، ممیز ببخشش

مظفر بکوشش ، موفر بخدمت

ز زمزم حلاوت چشاند بسیرت

ز رضوان نشانی نماید بعصمت

دما دم وفاتش رساند سعادت

پیاپی خلافش چشاند مذمت