گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدالدین وراوینی

در شیر و شاه پیلان: ملک‌زاده گفت : آورده‌اند که بزمینی که موطنِ پیلان ...

داستانِ دیوانه با خسرو: هنج گفت : شنیدم که خسرو را فرزندی دلبندِ جان و ...

داستانِ پادشاه با منجّم: شهریار گفت : شنیدم که بزمینِ بابل رسمی قدیم بود و ...

داستان سوار نخچیر‌گیر: روباه گفت : شنیدم که جوانی بود شکار دوست ...

داستان شتر با شتربان: روباه گفت که مردی شتربان شتری بارکش داشت. هر روز ...

داستانِ موشِ خایه‌دزد با کدخدای: روباه گفت : شنیدم که کدخدائی بود درویش، تنگ‌حال ؛ ...

جواب نوشتن نامهٔ شیر و لشکر کشیدنِ پیل و در عقب رفتن جنگ را: شاهِ پیلان چون مضمونِ نامه بر خواند و بر مکنونِ ...

مصافِ پیل و شیر و نصرت یافتنِ شیر بر پیل: پس شیر مثال داد تا در دامنِ کوهی که پشتیوانِ ...