گنجور

 
سعدالدین وراوینی
 

در شیر و شاه پیلان

داستانِ دیوانه با خسرو

داستانِ پادشاه با منجّم

داستان سوار نخچیر‌گیر

داستان شتر با شتربان

داستانِ موشِ خایه‌دزد با کدخدای

جواب نوشتن نامهٔ شیر و لشکر کشیدنِ پیل و در عقب رفتن جنگ را

مصافِ پیل و شیر و نصرت یافتنِ شیر بر پیل