گنجور

 
سعدالدین وراوینی
 

در زیرک وزروی

داستان زغنِ ماهی‌خوار با ماهی

داستان رمه سالار با شبان

داستانِ موش با گربه

داستانِ بچّهٔ زاغ با زاغ

داستان درخت مردم پرست

داستانِ زن دیبا فروش و کفشگر

داستانِ دزدِ دانا

داستانِ خسرو با خرِ آسیابان

داستانِ خنیاگر با داماد

داستانِ طبّاخِ نادان

داستانِ روباه با خروس