گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۸

 

هر باد، که از سوی بخارا به من آیدبا بوی گل و مشک و نسیم سمن آید
بر هر زن و هر مرد، کجا بروزد آن بادگویی: مگر آن باد همی از ختن آید
نی نی، ز ختن باد چنو خوش نوزد هیچکان باد همی از بد معشوق من آید
هر شب نگرانم به یمن تا: تو برآییزیرا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۳۸

 

هر باد که از سوی بخارا بمن آیدبا بوی گل و مشک و نسیم سمن آید
بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن بادگویی مگر آن باد همی از ختن آید


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۳۹

 

نی نی ز ختن باد چنان خوش نوزد هیچکان باد همی از بر معشوق من آید
هر شب نگرانم به یمن تا تو بر آییزیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید
کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلقتا نام تو کم در دهن انجمن آید
با هر که سخن گویم اگر خواهم و گر نیاول سخنم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر