گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۵

 

ای آنکه ترا در تو تویی نیست تصرفآن به که نگویی تو سخن را ز تصوف
در کوی تصوف به تکلف مگذر هیچزیرا که حرامست درین کوی تکلف
در عشوهٔ خویشی تو و این مایه ندانیای دوست ترا از تو تویی تست تخلف
راهیست حقیقت که درو نیست تکلفزنهار مکن در ره تحقیق توقف
می‌نشنود امروز سنایی به حقیقتبگرفت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی