گنجور

سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۷

 

چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیستمجموعتر از ملک رضا مملکتی نیست
گر منزلتی هست کسی را مگر آنستکاندر نظر هیچکسش منزلتی نیست
هرکس صفتی دارد و رنگی و نشانیتو ترک صفت کن که ازین به صفتی نیست
پوشیده کسی بینی فردای قیامتکامروز برهنست و برو عاریتی نیست
آنکس که درو معرفتی هست کدامست؟آنست که با هیچکسش معرفتی نیست
سنگی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی