گنجور

سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۷

 

چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیستمجموع‌تر از ملک رضا مملکتی نیست
گر منزلتی هست کسی را مگر آن استکاندر نظر هیچ کسش منزلتی نیست
هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانیتو ترک صفت کن که از این به صفتی نیست
پوشیده کسی بینی فردای قیامتکامروز برهنه‌ست و بر او عاریتی نیست
آن کس که در او معرفتی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی