گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷۲

 

ای آمده ز آسمان درین عالم دیرو آورده خبرهای سموات به زیر
ز آواز تو آدمی کجا گردد سیریارب تو بده دمدمه پنجهٔ شیر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸۵

 

با همت باز باش و یا هیبت شیردر مخزن جان درآی با دیدهٔ سیر
رو زود بدانجا که نه زود است و نه دیربر بالا رو که خود نه بالا است نه زیر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰۲

 

زان ابروی چون کمانت ای بدر منیردل شیشهٔ پرخون شود از ضربت تیر
گویم ز دل و شیشه و خون چیست نظیربردارم جام باده و گوید گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

وحشی » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳

 

ای صیت معالجات تو عالم گیر
و آوازه تو کرده جهان را تسخیر
یارب که جدا مباد تا عالم هست
صحت ز تنت چو نور از بدر منیر


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۳

 

ای رای تو آفتاب و ای کلک تو تیروی چون تو جوان نبوده در عالم پیر
دانی همه علمها مگر غیب خدایداری همه چیزها مگر عیب و نظیر


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۴

 

هستم شب و روز و روز و شب در تدبیرتا خصم ترا چون کشم ای بدر منیر
هان تا ز قصاص من نترسی که مراهم گردن تیغ هست و هم گردن تیر


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۵

 

منصوریه هر گزت درآمد به ضمیرکاین به درت موکب میمون وزیر
هین کو لب غنچه گو بیادست ببوسکو دست چنار گو بیا دست بگیر


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۶

 

ای چرخ نفور از جفای تو نفیروی بخت جوان فغان از این عالم پیر
ای عمر گریزان ز توام نیست گزیروی دست اجل ز دست غم دستم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

عراقی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲

 

فرزند عزیز، قرةالعین کبیربادات خدا در همه احوال نصیر
بپذیر به یادگار این نسخه ز منمیکن نظری درو ولی یاد بگیر
می‌خواست پدر که با تو باشد همه عمراما چه توان کرد؟ چنین بد تقدیر


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۸

 

در بارگه جلالت ای عذر پذیر
دریاب که من آمده‌ام زار و حقیر
از تو همه رحمتست و از من تقصیر
من هیچ نیم همه تویی دستم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۹

 

در بزم تو ای شوخ منم زار و اسیر
وز کشتن من هیچ نداری تقصیر
با غیر سخن گویی کز رشک بسوز
سویم نکنی نگه که از غصه بمیر


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۳۶ - کنایه از انگلیس

 

ای زورآور که خون ما خورده پریر
وی بسته فرو قماط ما با زنجیر
امروز تو کاملی و ما رشدپذیر
فردا باشد که ما جوانیم و تو پیر


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵

 

در بزم تو ای شمع، منم زار و اسیر
در کشتن من، هیچ نداری تقصیر
با غیر سخن کنی، که از رشک بسوز
سویم نکنی نگه، که از غصه بمیر


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

یا رب تو مرا بکردهٔ زشت مگیر

از معصیتم بگذر و طاعت به پذیر

چون مهر تو و نبی و اولاد نبی

نزد تو شفاعتم کند دستم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸

 

ای بار خدای پاک دانای قدیر
دارم به تو حاجتی به فضیلت بپذیر
آن را که به لطف خویش عزت دادی
تا زنده بود به خواریش باز مگیر


متن کامل شعر را ببینید ...

خلیل‌الله خلیلی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۹

 

خستی دل من به غمزه ای بدر منیر
چونانکه ملک سینهٔ من خست به تیر
در سینه و دل‌کنون دو پیکان دارم
از سینه و دل هر دو برون آمده‌گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۷۲

 

شد بر دل من زلفک هندوی تو چیر
بر بودش و در زیر کله رفت دلیر
می گویمت ای دوست بگو با کلهت
تا هندوی دزد را نگیرد در زیر


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۶

 

آمیخته‌ام به خلق، چون شهد به شیر
نگذشته مرا دشمنی کس به ضمیر
با خصم ز بس یگانگی ورزیدم
بر خویش زند، چو بر من اندازد تیر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۷

 

سیری نپذیرد از هوس نفس دلیر
عشق است به طعمه‌ای رضامند چو شیر
افتد هوس از کار و تسلی نشود
طفل از بازی مانده توان یافت، نه سیر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۸

 

گوشی طلب از خدای خود پند پذیر
بر حرف درشت واعظان خرده مگیر
چون خاک به برگ گل که باشد محرم؟
سوزن ره رشته می‌نماید به حریر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۹

 

در گوشه مسکنت من زار حقیر
در سلسله افتاده‌ام از نقش حصیر
رگ در بدنم بس که شد آرام پذیر
پیداست ز روی پوست چون موج حریر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۰۰

 

ای محض شکم آمده چون چرخ اثیر
بشنو، اگرت گوش بود پند پذیر
پیوسته شکم‌پرست، سرگشته بود
از گردش سنگ آسیا تجربه گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۰۱

 

ای فیض تو همچو صبحدم عالمگیر
یک دانه ز سبحه تو خورشید منیر
صد بخت جوان دست اطاعت به تو داد
پیری چو تو، کس ندیده در عالم پیر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی