گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷

 

چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست

مجموع‌تر از ملک رضا مملکتی نیست

گر منزلتی هست کسی را مگر آن است

کاندر نظر هیچ کسش منزلتی نیست

هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۳۱ - در دوران گرفتاری

 

بدتر ز دورویی به جهان منقصتی نیست

وز صدق نکوتر به دو عالم صفتی نیست

آن را که به نزدیک خدا منزلتی هست

غم نیست گرش نزد شهان منزلتی نیست

رحم آر بر آن قوم که در پنجهٔ ظالم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۹

 

جز عشق کسی را بدرون سلطنتی نیست

مغشوق تر از ملک دلم مملکتی نیست

جبریل کجا دم زند از رتبه عاشق

کو را بجز از بام فلک منزلتی نیست

ذات همه کس را بصفت می نشناسد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی