گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۸۲

 

کی باشد و کی لباس هستی شده شق

تابان گشته جمال وجه مطلق

دل در سطوات نور او مستهلک

جان در غلبات شوق او مستغرق

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۳

 

انصاف ز اختلافِ ایامِ فرق

پیدا کردی به گفتِ حق را الحق

آنجا که کمالِ کبریای قدم است

توحیدِ من و تو کفر باشد مطلق

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الحادی عشر: فی الطامات و فی الاقاویل المختلفة » الفصل الثانی - فی الاقاویل المختلفة خدمة السلطان » شمارهٔ ۹۲

 

انصاف زاختلاف ایّام فرق

پیدا کردی به گفت حق را الحق

آنجا که کمال کبریای قدم است

توحید من و کفر تو باشد مطلق

اوحدالدین کرمانی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳۲

 

شب تیره و صبح گشته روشن زافق

چون عارض دلدار ز پیروزه تتق

دریاب صبوح را و نومید مباش

کافزون ز شمارست بدادار طرق

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳۴

 

ای ریخته از شرم کفت ابر عرق

بر جمله جهان جسته بهر کار سبق

در مسند سروری و صدری ننشست

هرگز چو تو سرور گهر بخش بحق

ابن یمین
 

خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » رباعیات » شمارهٔ ۸۱

 

ای لعل لبت برده ز یاقوت سبق

ریحان ز حیا پیش خطت شسته ورق

گر سرو زند لاف که چون قد توام

مشنو سخنش که الطویل الاحمق

خواجوی کرمانی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۷۰

 

کی باشد کی لباس هستی شده شق

تابان گشته جمال وجه منطق

دل در سطوات نور او مستهلک

جان در غلبات شوق او مستغرق

جامی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۸۰

 

کار دو جهان ز عشق دارد رونق

در عشق گرفته است این نظم نسق

بی عشق نمی توان بمقصود رسید

عشق است طریق مستقیم ره حق

فضولی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت اول » بخش چهارم - قسمت دوم

 

مجموعه ی کونین به آئین بستن

کردیم تفحص ورقا بعد ورق

حقا که نخواندیم و ندیدیم در او

جز ذات حق و شؤون ذانیه حق

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت دوم

 

چندان که رخت حسن نهد بر سر حسن

شوریده دلم عشق نهد بر سر عشق

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش اول - قسمت اول

 

حقا که به عهدها نیایم بیرون

از عهده ی حق گزاری یکدمه عشق

شیخ بهایی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۴۲ - جامی جامی

 

مجموعهٔ کون را به قانون سَبَق

کردیم تصفح ورقاً بعد ورق

حقا که ندیدیم و نخواندیم در آن

جز ذات حق و شؤون ذاتّیهٔ حق

رضاقلی خان هدایت
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

درجان مقیدان جمال مطلق

ساری شد و جلوه کرد و برگشت ورق

حق خلق شد و خلق حق و هر دو یکست

خلقست بجای خلق حقست بحق

صفای اصفهانی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » رباعیات طنز » شمارهٔ ۶۲ - عرق

 

ای گشته گل از رشک جمال تو ورق

وز شرم لبت شراب کرده است عرق

قدری عرق از بهر نثار لب تو

چون گوهر اخلاص نهادم به طبق

ادیب الممالک
 
 
sunny dark_mode