گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۵۲

 

جانا به زمین خاوران خاری نیست

کش با من و روزگار من کاری نیست

با لطف و نوازش جمال تو مرا

دردادن صد هزار جان عاری نیست

ابوسعید ابوالخیر
 

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل دوم - حکایاتی که بر زبان شیخ رفته » حکایت شمارهٔ ۲۱

 

جانا بزمین خاوران خاری نیست

کش با من و روزگار من کاری نیست

با لطف و نوازش جمال تو مرا

در دادن صدهزار جان عاری نیست

محمد بن منور
 

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل سوم » ابیات » بخش ۱

 

جانا به زمین خاوران خاری نیست

کش با من و روزگار من کاری نیست

با لطف ونوازش جمال تو مرا

دردادن صدهزار جان عاری نیست

محمد بن منور
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۳

 

جز عشق تو سرمایه دین داری نیست

جز درد تو سرمایه هشیاری نیست

گردون به هزار غم گرفتار کند

آنرا که به درد تو گرفتاری نیست

سید حسن غزنوی
 

عطار » مختارنامه » باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن » شمارهٔ ۲۱

 

هر چند ترا محرم اسراری نیست

صبری میکن که عمر بسیاری نیست

گر همدم مائی و ترا یاری نیست

دم درکش و با هیچ کست کاری نیست

عطار
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱

 

از بی‌یاری ظریفتر یاری نیست

وز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست

هرکس که ز عیاری و حیله ببرید

والله که چو او زیرک و عیاری نیست

مولانا
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۹

 

در پای دلت گر ز هوس خاری نیست

با نیک و بد جهان ترا کاری نیست

تا چند در سرای معشوق زنی

غیر از تو درین دیار دیاری نیست

ابن یمین
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

یک لحظه دلم را سر هشیاری نیست

با هشیاران مرا سر یاری نیست

باریست مرا،که پیل مستش نکشد

وین بار بجز عنایت باری نیست

قاسم انوار
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

شادم که ز من بر دل کس باری نیست

کس را ز من و کار من آزاری نیست

گر نیک شمارند و گرم بد گویند

با نیک و بد هیچکسم کاری نیست

امیر شاهی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

 

خوشتر زکتاب در جهان یاری نیست

در غمکده زمانه غمخواری نیست

هر لحظه ازو به گوشه تنهایی

صد راحت هست و هرگز آزاری نیست

جامی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۶

 

خوش آنکه بخلقش سربازاری نیست

در هیچ صفت درونش آزاری نیست

شیران سگ مجنون همه زانند که او

مشغول خودست و با کسش کاری نیست

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۳

 

گر کار جهان ز غصه بی تاری نیست

ما را سر و سودای جهان باری نیست

چون کار باختیار کس می نشود

بهتر ز طریق بیخودی کاری نیست

اهلی شیرازی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

دانم که به جز خدای قهّاری نیست

بر خاطرم از ظلم کسی باری نیست

ماهیت مخلوق نباشد غالب

مغلوبِ خدا شدن مرا عاری نیست

حزین لاهیجی
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۶ - مجلس پنجم

 

تا رسم غنی غیر دل‌آزاری نیست

از بهر فقیر چاره جز زاری نیست

این خواری و این ذلت و این فقر عموم

بی‌شبهه به جز علت بیکاری نیست

فرخی یزدی