گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

 

چون دست قضا رشته اعمار برشت

بگسیختنش خامهٔ تقدیر نوشت

از حکم ازل نه رسته برناونه پیر

وز دام اجل نجسته زیباونه زشت

افشاند در این مزرعه هر کس تخمی

[...]

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱ - وله ایضاً

 

ای ذات تو ز اغراض و صفات آمده پاک

کوتاه ز دامان تو دست ادراک

‌‌در هرچه نظر کنم تو آئی به نظر

‌‌لاظاهر فی الوجود واللّه سواک

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲ - وله ایضاً

 

ای از تو بهر چمن بهر گل بوئی

هر چیزی را بیاد تو یاهوئی

کوی تو بود کعبهٔ مقصود همه

‌‌اقطار بمرکز آید از هر سوئی

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳ - وله ایضاً

 

برداشته‌ام دو دست از بهر دعا

ای شاه دو عالم بنگر سوی گدا

دادی بمن اذن ذکر نامت از لطف

‌‌ورنه تو کجا و من بی رتبه کجا

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴ - وله ایضاً

 

دلدار چو مغز است و جهان جمله چو پوست

ناید بنظر مرا بجز جلوهٔ دوست

مردم ره کعبه و حرم پیمایند

‌‌در دیدهٔ اسرار همه خانه اوست

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵ - وله ایضاً

 

ای حاجب ابروی تو هرابروئی

از روی تو آب روی هر دلجوئی

حسن همه زان تست بل عشق همه

‌‌در هر کوئی ز تست گفتگوئی

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶ - وله ایضاً

 

مائیم ز قید هر دو عالم رسته

جز عشق تو بر جمله در دل بسته

المنة لله که شدیم آخر کار

‌‌پیوسته بجانان و ز جان بگسسته

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷ - وله ایضاً

 

مائیم که آئینهٔ روی شاهیم

وز سر دل خود بخدا آگاهیم

چون یوسف از اخوانش از اغوای توی

‌‌بس صاحب جاهیم و بقعر چاهیم

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸ - وله ایضاً

 

با غیر علی کیم سرو برگ بود

جز نور علی نیست اگر درک بود

گویند دم مرگ توان دید او را

‌‌ای کاش که هر دمم دم مرگ بود

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹ - رباعی بلسان الحقیقة المحمدیه

 

عالم صفت حسن سراپای من است

افلاک وعناصر همه اعضای من است

در حیرتم از نظم عجیبی که مراست

‌‌آغاز سرانجام همه پای من است

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰ - و له ایضاً

 

لیکن نه سری که غیر پا پنداری

تا آنک آری بدین سخن انکاری

آن پا و سر آن سر است و پاهان بشنو

‌‌گر دانش اسرار معما داری

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱ - و له ایضاً

 

از فرقت آن سیمتن ماه جبین

شد همچو قلم جسم من ز ارحزین

مسطرزده نامهٔ نوشتم سوی دوست

‌‌یعنی تنم از هجر تو گردیده چنین

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲ - رباعی فی حقیقة المحمدیه

 

ای صبح ازل طلعت روح افزایت

ای شعلهٔ جواله قد و بالایت

خم پیش دو ابروی تو قاب قوسین

‌‌خلق اللهی گواه او ادنایت

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳ - و له ایضاً

 

شهروزه شدی و شاه دوران بودی

بهروزه شدی لعل بدخشان بودی

با اهرمن انبازی و هم خاک نشین

‌‌هم بزم فرشته نور یزدان بودی

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴ - و له ایضاً

 

یا من هو نورا عین ایقاظ

یا من هو روح انفس حفاظ

سبحانک لست قائلا بالثانی

‌‌انت المعنی و کلنا الفاظ

حکیم سبزواری
 
 
sunny dark_mode