گنجور

 
حکیم سبزواری

از فرقت آن سیمتن ماه جبین

شد همچو قلم جسم من ز ارحزین

مسطرزده نامهٔ نوشتم سوی دوست

‌‌یعنی تنم از هجر تو گردیده چنین

 
sunny dark_mode