گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

خیریش نه زرد بلکه زر بود

نی بود ولیک نیشکر بود

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱

 

آن را که ز وصل او خبر بود

هر روز قیامتی دگر بود

چه جای قیامت است کاینجا

این شور از آن عظیم‌تر بود

زیرا که قیامت قوی را

[...]

عطار
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

طفلی به رفاقت پدر بود

کز معنیش اندکی خبر بود

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode