گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۷۶

 

ای رای رفعیت آسمان را

پیموده و در میان گرفته

خاک قدم تو منزل خویش

بر تاریک آسمان گرفته

بیشی زجهان ازین سبب راست

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

ذابح ز خطر دهان گرفته

سعد اخبیه را عنان گرفته

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

تیرش صفت کمان گرفته

جزعش ز گهر نشان گرفته

نظامی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۱۴

 

دل داغ تو را به جان گرفته

جان درد تو جاودان گرفته

حال دل ناتوان چه پرسی؟

حیرت زده را زبان گرفته

بر من شده تنگ کوه و صحرا

[...]

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode