گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۹۱ - در مدح یکی دیگر از بزرگان

 

ای در هنر مقدم اعیان روزگار

در نظم و نثر اخطل وحسان روزگار

آسان بر نفاذ تو دشوار اختران

پیدا بر ضمیر تو پنهان روزگار

نامانده چو تو اختر در برج شاعری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۱۸

 

داغ است برگ عیش گلستان روزگار

دود دل است سنبل و ریحان روزگار

چون شمع تا تمام نسوزی نمی دهند

خط امان ترا ز شبستان روزگار

نتوان گرفت دامن موج سراب را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۰۱ - در مدح ملک اتسز

 

ای در مصاف رستم دستان روزگار

با باس تو هدر شده دستان روزگار

مقهور دستبرد تو اجرام آسمان

مجبور پای بند تو ارکان روزگار

پیش براق و هم تو هنگام کر و فر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط