گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارفارغیم»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۱۰

 

با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم

با چشم تو ز باده و خمار فارغیم

خانه گرو نهاده و در کوی تو مقیم

دکان خراب کرده و از کار فارغیم

رختی که داشتیم به یغما ببرد عشق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱

 

چون یار ما تو باشی ز اغیار فارغیم

چون کار ما توئی ز همه کار فارغیم

از تو چه خرمیم غمی را مجال نیست

باشد چه غم غم تو ز غمخوار فارغیم

چون دوستدار ما توئی از دشمنان چه باک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۵

 

با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم

با چشم تو ز خانه خمار فارغیم

جامی بیار، ساقی و گردان کن از کرم

کز جور دور گنبد دوار فارغیم

ما را همین بسست که اندر طریق عشق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار