گنجور

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸۵

 

ای آفتاب برج سیادت روا مدار

گر بر مثال جاه تو انجم شود نقط

آگه شود زمانه زاسرار لوح غیب

گر قوت بیان تو ماند برین نمط

آنجا که کلک مدح تو خواهد مسیر عقل

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵١۶

 

یک نکته اختیار کن از عقل خرده دان

دانسته ئی که عقل مصون باشد از غلط

چون مشک گیسوی تو بکافور شد بدل

دیگر مگیر دامن خوبان مشک خط

ابن یمین
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۰

 

چون نسخه جمال تو خالیست از غلط

در وی چرا کشند لب و عارض تو خط

شک داشت در وجود دهانت دبیر حسن

بر لب پی شک از دو سه خال تو زد نقط

بغداد حسن را که تو در وی خلیفه ای

[...]

جامی
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۹

 

صد جا در انتخاب تو پیدا کنم غلط

تا بر صحیح من نکشی بی تمیز خط

دیدیم اهل دایره بزم خاص را

چندان نوشته ای که نگنجد در آن نقط

چشمت به پندنامه ما وانمی شود

[...]

نظیری نیشابوری
 

سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۱۵

 

گفتند بر رخ تو نمایان شده است خط

بد کرده هر که گفته به روی تو زین نمط

در دیده اش ز نور سودای نبوده است

حرفش غلط برآمد و خط بر رخت غلط

خط بر رخ تو نسخهٔ خوبی تمام کرد

[...]

سعیدا
 

صفی علیشاه » دیوان اشعار » مسمطات » شمارهٔ ۵

 

ظاهر شدت چو سر عبادت بدین نمط

روکن کنون بدرگه معبود بی غلط

کاین رهنما ماست زهی جاذب فقط

دادی بقسم حصر چو بر بندگیش خط

صفی علیشاه
 
 
sunny dark_mode