گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مراتب یقین

 

او را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - رجاء و امیدواری به خدا

 

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » دون همتی و مذمت آن

 

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم او کنم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علاج عجب به علم و دانش

 

در راه او شکسته دلی می خرند و بس

بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علاج عجب به عبادت و طاعت

 

دردا که دوش طاعت سی سال خویش را

دادم به می فروش و به یک جرعه برنداشت

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن

 

آبستنی که این همه فرزند زاد و کشت

دیگر که چشم دارد از او مهر مادری

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مفاسد مال و ثروت

 

خوش فرش بوریا و گدائی و خواب امن

کاین عیش نیست در خور اورنگ خسروی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - راه معالجه صفت حرص، و تحصیل قناعت

 

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم

با پادشه بگوی که روزی مقرراست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - معالجه مرض حسد با علم و عمل

 

آخر همه کدورت گلچین و باغبان

گردد بدل به صلح چو فصل خزان شود

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - معالجه مرض حسد با علم و عمل

 

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار

در گردشند بر حسب اختیار دوست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » پاسخ ظالم در روز قیامت

 

لا تظلمن اذا ما کنت مقتدرا

فالظلم مقدره تفضی إلی الندم

تنام عیناک و المظلوم منتبه

یدعو علیک و عین الله لم تنم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - آیات و روایات در مذمت حب جاه طلبی

 

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است

آن به کزین گریوه سبکبار بگذری

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - آیات و روایات در مذمت حب جاه طلبی

 

یثرب به باد رفت به تعمیر ملک شام

بطحا خراب شد به تمنای ملک ری

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - اخلاص

 

آن را روا بود که زند لاف مهر دوست

کز دل به در کند همه مهری و کینه ای

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » غرور اهل علم

 

ای کبک خوش خرام که خوش میروی بناز

غره مشوه که گربه عابد نماز کرد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » صفت بیست و چهارم - طول امل و اسباب آن

 

پیوند عمر بسته به موئی است هوش دار

غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » صفت بیست و چهارم - طول امل و اسباب آن

 

این سیل متفق بکند روزی این درخت

وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - معالجه طول أمل

 

چند استخوان که هاون دوران روزگار

خوردش چنان بکوفت که مغزش غبار کرد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - محبت خدا بالاترین محبت ها

 

عشق است هر چه هست بگفتیم و گفته اند

عشقت به وصل دوست رساند به ضرب دست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - محبت خدا کامل ترین لذتهاست

 

ما عندلیب گلشن قدسیم و باغ ما

ایمن بود ز باد خزان و هوای دی

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode