گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶

 

جرم رهی دوستی روی تست

آفت سودای دلش موی تست

دل نفس از عشق تو تنها نزد

در همه دلها هوس روی تست

ناوک غمزه مزن او را که او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۴

 

قبله ی روحانی ما روی تست

کعبه ی دوجهانی ما کوی تست

گرچه ز شب راه بری نادرست

رهبر ره گم شدگان موی تست

دانش جز وی چه بود ،عقل کل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۴

 

جامه کعبه چو خم موی تست

قبله عشاق در ابروی تست

یوسف مصری که برآمد زچاه

چنبر دلوش رسن موی تست

اژدر موسی که بود سحرخوار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی