گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۷

 

رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟

بنگریزد کس از گرم آفروشه

مرا امروز توبه سود دارد

چنان چون دردمندان را شنوشه

رودکی
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۱۱ - قاعدهٔ تفکر در آفاق

 

چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه

عطارد رفت در جوزا و خوشه

شیخ محمود شبستری
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - در تعریف کشمیر و توصیف راه آن

 

چراغ و شمع از اطراف و گوشه

عیان زان خرمن آتش چو خوشه

سلیم تهرانی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴ - در قحط سال

 

ز گندم کرده دهر تنگ توشه

مرصع تاج شاهان را چو خوشه

سلیم تهرانی