گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۰ - پشیمان شدن رامین از رفتن ویس و از پس ویس شدن

 

نه از گفتار رامین نرم شد سنگ

نه از سرما بهارش گشت بی رنگ

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۴ - نامه نوشتن ویس به پیش رامین

 

کجا این نامه گر خوانی تو بر سنگ

ز سنگ آید به گوشَت نالهٔ چنگ

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۸ - آگاه شدن موبد از گنج بردن رامین با ویس

 

همی ننگ آمدش برگشتن از جنگ

ز گرگان سوی آمل کرد آهنگ

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode