گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۸

 

دل از خوبان دیگر برگرفتم

ز دل نو باز عشقی درگرفتم

ندانستم که اصل عاشقی چیست

چو دانستم رهی دیگر گرفتم

فکندم دفتر و جستم ز طامات

[...]

انوری ابیوردی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۸۱۳

 

ترا نادیده مهرت بر گرفتم

به خود سر با تو کاری در گرفتم

مرا از وصلِ تو خیری نصیب است

به فالِ فرّخ این اختر گرفتم

دعا گفتم، زمین بوسیدم اوّل

[...]

حکیم نزاری قهستانی
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۵۲ - اشارت به زلف

 

از او هر لحظه کار از سر گرفتم

ز جان خویشتن دل برگرفتم

شیخ محمود شبستری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۳۴

 

بتا تا مهر تو در بر گرفتم

دل از مهر جهانی برگرفتم

مرا هجران تو از پا درآورد

ولی عشق رخت از سر گرفتم

نپنداری نگارا حاش لله

[...]

جهان ملک خاتون
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶ - گفتار در سبب نظم کتاب

 

به پیران سر ره دلبر گرفتم

جوانی را دگر از سر گرفتم

سلیمی جرونی