گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۷ - در فنای این جهان و بقای آن جهان فرماید

 

ز اوّل جمله چون رفتی سرآمد

بجز تو این همه نقشی برآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۵۲ - در صفت جان و اثبات توحید کل فرماید

 

دمی در خلوت معنی درآمد

غم و اندوه او جمله سرآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

جهان گر اوّل و گر آخر آمد

وگر باطن شد و گر ظاهر آمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

امیدی بسته بودی هم برآمد

غم و اندوه تو یکسر سرآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

از این اندیشه بس جانها برآمد

بسی حکم سلاطینان سرآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

جمالت رشک ماه اندر خور آمد

حقیقت مردمی زان خوشتر آمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

ولی چون اصل هر دو جوهر آمد

از آن ناچار اینجا برتر آمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۳ - در صفت حال خود و شرح کتاب فرماید

 

از آن این گنج دل پرگوهر آمد

که از صورت بیک ره بر درآمد

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode