گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

زمستی در صفاتم بیشکی ذات

ز ذاتم مست کرده جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

میان پاکبازان در خرابات

گذشتم من ز تقلید خرافات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

اگر خواهی شدن سوی خرابات

نمیگنجد در اینجا عین طامات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۰ - در سلوک و وصول فرماید

 

بیک جامت کند اینجا یقین ذات

صفات خویش بینی عین ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۰ - در سلوک و وصول فرماید

 

چوخوردی یار گردی در همه ذات

یکی بینی عیانی جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۰ - در سلوک و وصول فرماید

 

یقین خوانند آنرا سالکان ذات

که اعیانست اندر نور ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

گهی در کعبه باشد در مناجات

گهی مستانه و گه در خرابات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

یکی دان سرّ عشق از مخرج ذات

ازو بگشای اینجا گه معمّات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

همه یکی نگر در حضرت ذات

چه خورشیدت یکی چه عین ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

دمی دردی کشم اندر خرابات

دمی صافی خورم اندر دم ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۳ - در معنی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوراً فرماید

 

چو جام ما خوری اندر خرابات

ترا من محو گردانم سوی ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۳ - در معنی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوراً فرماید

 

دوایت آن زمان باشد که در ذات

حقیقت محو آری جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۳ - در معنی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوراً فرماید

 

قرار جان بود اندر سوی ذات

چو فارغ گردد از دیدار ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۴ - در آنچه شریعت و حقیقت مراد یکی است

 

دو جوهردان تو ایشان را چو از ذات

که آوردند از حق عین آیات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۶ - در نموداری یقین میان جان ودل و فرق در میان اینها

 

ز دید خود بمیر و جمله ذرات

که درلاگردی آن گاهی بکل ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۷ - قالَ النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله موتوا قَبْلَ اَنْ تَموتوا

 

از آنش عقل کل خوانند در ذات

که کل میبیند اینجا جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

یکی دیدم ز تو اعیان ذرات

از آن من وصف تو میخوانم از ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

توئی خورشید و من مانند ذرات

دمادم میکنم تقریر آیات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۰ - در اسرار دل و تفسیر قرآن مجید گوید

 

دلا واصل ز قرآنی و ذرات

که مکشوفست بر توکل آیات

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۲۱
sunny dark_mode