گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «رنکند»

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۹۶

 

نشان آخر عهد و زوال ملک ویست

که در مصالح بیچارگان نظر نکند

به دست خویش مکن خانگاه خود ویران

که دشمنان تو با تو ازین بتر نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۷۱ - صدای ناله مظلوم

 

تو دادگر شو اگر رحم دادگر نکند

بکن هر آنچه دلت خواست او اگر نکند

صدای ناله مظلوم در دل ظالم

بسنگ خاره کند گر اثر اثر نکند

ببین به بین النهرین انگلیس آن ظلم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عارف قزوینی
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۷۳ - مژده و نیشتر غزل ذوقی

 

نمود با مژه کاریکه نیشتر نکند

به دل بگو که از این غمزه بیشتر نکند

خدنگ غمزه کاریت با دلم آن کرد

که هیچوقت توانگر بکارگر نکند

دو طره تو بشوخی و بازی آن کرده است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عارف قزوینی