گنجور

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۲۳ - در مدح شمس‌الدین وزیر

 

ایا بفضل و کرم در جهان شده معروف

ضمیر پاک ترا بر نهان چرخ وقوف

تو شمس دینی، لیکن بسان شمس ترا

مباد خوف زوال و مباد بیم کسوف

جوار تو سپر صرف روزگار شدست

[...]

رشیدالدین وطواط
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۷۳

 

ایا به محمدت و بر و مکرمت معروف

خط علوم و ادب را شمایل تو حروف

رشید ملک، ادیب عمید، زین الدین

چو دین به هر صفتی کز ثنا رود موصوف

محل کلک تو را رتبت زمین و زمان

[...]

ادیب صابر
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵٢٧

 

من از فروتر خویش ار همی کشم رنجی

عجب مدار که خواهم برینت داد وقوف

نه آفتاب فلک نور بخش ماه بود

همیشه ماه رساند به آفتاب کسوف

ابن یمین فریومدی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۴

 

ایا دقیقه شناسی که سر هر مشکل

به پیش خاطر وقاد تو بود مکشوف

ز اختیار که صد صیغه را بود مصدر

نخست صیغه بگیر از مضارع معروف

دو حرف اول ازان سوی ما فرست که باد

[...]

جامی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » فردوس در شرح احوال متأخرین و معاصرین » بخش ۲ - آگه شیرازی

 

کسی که از ره و رسم غم تو یافت وقوف

گمان مکن که شود پای بند نقش و حروف

قلندران خراباتی خراب ای شیخ

به نیم جو نستانند معجزات و کشوف

مخوان فسانه بر عاشقان ز ملت و کیش

[...]

رضاقلی خان هدایت
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » فردوس در شرح احوال متأخرین و معاصرین » بخش ۲ - آگه شیرازی

 

کسی که از ره و رسم غم تو یافت وقوف

گمان مکن که شود پای بند نقش و حروف

رضاقلی خان هدایت