گنجور

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش سوم » بخش ۹ - غزل مثنوی

 

از جفا وجور تو ای سنگدل

بی کسی آهی کشد ازتنگدل

بلند اقبال
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش چهارم » بخش ۳۵ - درگرامی داشتن میهمان

 

ز کس میهمان گر شود تنگدل

سزد خوانی او را اگر سنگدل

بلند اقبال
 
 
۱
۲
sunny dark_mode