گنجور

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۶۰ - آلفته

 

به خود گفت هر چیز در عالمست

ز بهر نشاط بنی‌آدمست

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۲