گنجور

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۴۷ - کلبه بینوا!

 

ره داورستان پر انبوه گشت

چو خونی ‌سوی‌ داورستان گذشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۴۷ - کلبه بینوا!

 

ولیکن عوان بداندیش زشت

پدیداست‌تاخودچه‌داردسرشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۵۵ - عنکبوت و مگس!

 

به هرگوشه‌ای از پی توشه گشت

بر آن گوشهٔ شوم ناگه گذشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۵۵ - عنکبوت و مگس!

 

پیاپی بدان دست و پای درشت

زند بر سر و مغز بیچاره مشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۶۱ - یک بحث تاریخی

 

بجستند از آن رزمگاه درشت

به انطاکی و شام دادند پشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۶۵ - فرشتهٔ عشق

 

در آن دل مپندار پندار زشت

که‌ دست «‌اریس‌» اندر آن‌ مهر کشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۶۶ - نقش فردوسی

 

فرشته درآمد چراغی به مشت

روان شد به دعوتگه زردهشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۷۱ - بخون و بدان آنگهی کارکن

 

دو رو دارد این گیتی گوژبشت

یکی‌روی از آن نرم و دیگر درشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۷۸ - دزدان خر

 

در این ماجرا، گفتگو شد درشت

به دشنام پیوست و آخر به مشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۸۰ - از بدی بپرهیز

 

گذشته اگر خوب اگر بد، گذشت

وز آینده کس نیز واقف نگشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۸۰ - از بدی بپرهیز

 

درین یکدم ار بد کنی یا که زشت

زمانه به‌نام تو خواهد نوشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۸۱ - تود و بید

 

تو ای بارور تود فرخ سرشت

چه‌ خوش کرده‌ای اندرین کار زشت‌؟

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » آیین زرتشت

 

چنین گفت در گات‌ها زردهشت

که بر دیو ریمن نمایید پشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » آیین زرتشت

 

به نیکو منشت و گوشت و کنشت

بیارای خود را چو خرم بهشت

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » اینک منظومهٔ سی ‌روزهٔ آذ‌ر پاد مارسپندان

 

به «‌بهمن‌» کنی جامه‌ها نوبرشت

پرستش کنی روز «‌اردی‌بهشت‌»

ملک‌الشعرا بهار
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲ - پادشاهی دَیِوکَس نخستین شاه ماد

 

چنین‌اند شاهان نیکو سرشت

که سازند دنیا چو باغ بهشت

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۴ - بر تخت نشستن فره فرتیش

 

چو یک چند روزی بَرین برگذشت

همه لشگر ماد آماده گشت

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۶ - خو نخواهی هو خشتر از پادشاه آشور

 

سکاها که دارند خوئی درشت

بتیر افکنی همچنان خارپشت

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۱۳ - فتح ماد

 

بزد کوس و لشکر برآمد زدشت

تو گفتی جهان سر بسر تیره گشت

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۱۳ - فتح ماد

 

بفرمود از شهر تا پهن دشت

ز نیزه یکی طاق سازند و هشت

افسرالملوک عاملی
 
 
۱
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸