گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۵

 

چنین داد پاسخ که این رای تست

زمانه بزیر کف پای تست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۷

 

چنان کن که نیک‌اختر و رای تست

که چرخ فلک زیر بالای تست

ابوالقاسم فردوسی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴۶ - باقی قصه ورقه و گلشاه

 

بیاییم آنجا کجا رای تست

سر ماست آنجا کجا پای تست

عیوقی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۶

 

میان دو دیده مرا جای تست

درون دل خسته مأوای تست

من خسته با عشق دارم سری

از آن سر همه پر ز سودای تست

همه شب به زاری زارم ز هجر

[...]

جهان ملک خاتون
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مثنویات » صکوک الدلیل » بخش ۱۴ - برهان چهارم

 

گرفتم زمین جمله یغمای تست

سر چرخ خاک کف پای تست

یغمای جندقی