گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۳

 

هرآن کس که او برگزیند رواست

جهاندار بربندگان پادشاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

یکی غلغل از باغ و ایوان بخاست

که گفتی شب رستخیزست راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

چنین گفت سودابه کاین نیست راست

که او از بتان جز تن من نخواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۶

 

بترسید و ز شاه زنهار خواست

که این خواب را کی توان گفت راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۶

 

زمین تا لب رود جیحون مراست

به سغدیم و این پادشاهی جداست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۷

 

سیاووش ورا دید بر پای خاست

بخندید و بسیار پوزش بخواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۷

 

بدو گفت چون کارها گشت راست

چو گرسیوز ار بازگردد رواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۷

 

گر او را ببخشد ز مهرش سزاست

که بر مهر او چهر او بر گواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۸

 

ز داد جهان آفرین این سزاست

که گردد زمانه بدین جنگ راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

خروش تبیره ز میدان بخاست

همی خاک با آسمان گشت راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

عنان را بپیچید بر دست راست

بزد بار دیگر بران سو که خواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

فرود آمد و شاه برپای خاست

برو آفرین ز آفریننده خواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

از افراسیاب ار بخواهی رواست

چنو بت به کشمیر و کابل کجاست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

ازان پادشاهی خروشی بخاست

تو گفتی زمین گشت با چرخ راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

چو فرمان دهد من بران سان که خواست

برآرم یکی جای تا ماه راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

تو پیمان چنین داری و رای راست

ولیکن فلک را جز اینست خواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۰

 

از آورد نیزه برآورد راست

زره را بینداخت زان سو که خواست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۰

 

ز گوهر مرا با دل اندیشه خاست

که یاد آمدم زان سخنهای راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۱

 

دلاور سه اسپ تگاور بخواست

همی تاخت یکسر شب و روز راست

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۵

 

به ایرانیان گفت رستم کجاست

که گوید که او روز جنگ اژدهاست

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۲۱