گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

سر آن دلیران زبان برگشاد

که دارم نشانی من از کیقباد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

بگوییم یکسر نشان قباد

که او را چگونست رسم و نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

بپرسیدی از من نشان قباد

تو این نام را از که داری به یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

ز تخم فریدون منم کیقباد

پدر بر پدر نام دارم به یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

تهمتن همانگه زبان برگشاد

پیام سپهدار ایران بداد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

برو حمله آورد مانند باد

بزد نیزه و بند جوشن گشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۱

 

به شاهی نشست از برش کیقباد

همان تاج گوهر به سر برنهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۲

 

همی خواست بردنش پیش قباد

دهد روز جنگ نخستینش داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۳

 

قباد آمد و تاج بر سر نهاد

به کینه یکی نو در اندر گشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۳

 

کنون از گذشته مکن هیچ یاد

سوی آشتی یاز با کیقباد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۴

 

مگر رام گردد برین کیقباد

سر مرد بخرد نگردد ز داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۴

 

ببردند نامه بر کیقباد

سخن نیز ازین گونه کردند یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۴

 

چنین گفت با نامور کیقباد

که چیزی ندیدم نکوتر ز داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۵

 

بسر شد کنون قصهٔ کیقباد

ز کاووس باید سخن کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱

 

من از جم و ضحاک و از کیقباد

فزونم به بخت و به فر و به داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱

 

بگوید که این اهرمن داد یاد

در دیو هرگز نباید گشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱

 

همه پند پیرانش آید به یاد

ازان پس دهد چرخ گردانش داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۲

 

همه ساله پیروز بادی و شاد

سرت پر ز دانش دلت پر ز داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۲

 

ازان پس یکی داستان کرد یاد

سخنهای شایسته را در گشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۲

 

همان زو و با نوذر و کیقباد

چه مایه بزرگان که داریم یاد

فردوسی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷
۱۶۳
sunny dark_mode