گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۷

 

همه کاخها تخت زرین نهاد

نشستند و خوردند و بودند شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۷

 

به زال آنگهی گفت تا صد نژاد

بپرسی کس این را ندارد بیاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۸

 

که این تخت شاهی فسونست و باد

برو جاودان دل نباید نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۸

 

دو چشم کیانی به هم بر نهاد،

بپژمرد و برزد یکی سرد باد»

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱

 

که تا شاه مژگان به هم برنهاد

ز سام نریمان بسی کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱

 

به نوذر در پندها را گشاد

سخنهای نیکو بسی کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۴

 

کس از نامدارانش پاسخ نداد

مگر پیرگشته دلاور قباد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۴

 

دل قارن آزرده گشت از قباد

میان دلیران زبان برگشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۴

 

چنین گفت مر بارمان را قباد

که یکچند گیتی مرا داد داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۴

 

یکی خشت زد بر سرین قباد

که بند کمرگاه او برگشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۶

 

یکی نامور ترک را کرد یاد

سپهبد کروخان ویسه نژاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۸

 

ز قلب سپه ویسه آواز داد

که شد تاج و تخت بزرگی به باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۹

 

ز ضحاک تازیست ما را نژاد

بدین پادشاهی نیم سخت شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۱

 

چو از دور دیدش زبان برگشاد

ز کین نیاگان همی کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۱

 

کلاه کیانی به سر بر نهاد

به دینار دادن در اندرگشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی زوطهماسپ » پادشاهی زوطهماسپ

 

بباید یکی شاه خسرونژاد

که دارد گذشته سخنها بیاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی زوطهماسپ » پادشاهی زوطهماسپ

 

ببخشند گیتی به رسم و به داد

ز کار گذشته نیارند یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۲

 

در گنج بگشاد و دینار داد

از امروز و فردا نیامدش یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۳

 

ز تخم فریدون یل کیقباد

که با فر و برزست و با رای و داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۵

 

نشانی دهیدم سوی کیقباد

کسی کز شما دارد او را به یاد

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۶۳
sunny dark_mode