گنجور

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۵ - وصیت داریوش به فرزند خود و بر تخت نشستن خشایارشا

 

چو این گفت پس دیده بر هم نهاد

برفت از جهان شاه با عدل و داد

افسرالملوک عاملی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - تأثیر سخن

 

قضا را در آن دم، یکی تند باد

به دامان شه، مشتی آتش نهاد

میرزاده عشقی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴ - در صفحه غرب

 

ایا غربیان مبارک‌نژاد!

شما را چرا شوم گشته نهاد؟

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۶ - دریای نور

 

که این تیشهٔ کین بدست تو داد

فتاد این وجود نزارم، فتاد

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۰ - شکنج روح

 

بجز پستی، از آن بلندی نزاد

کسی را چنین سربلندی مباد

پروین اعتصامی
 
 
۱
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
sunny dark_mode