گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۷ - آمدن فغفور به جنگ نریمان

 

هر آن کار و رایی که انداختی

بگفت ستاره شمر ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۰ - خبر یافتن فریدون از آمدن نریمان

 

کمان گاه ضحاک بنداختی

چو گاه من آمد به زه ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۵ - داستان گرشاسب با شاه طنجه

 

گرفتی دم اسپ و بفراختی

به هم با سوارش بینداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۸ - گردیدن گرشاسب و عجایب دیدن

 

هر آن گه که پیخال بنداختی

وی اندر هوا آن خورش ساختی

اسدی توسی
 
 
۱
۲