گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹ - ملاقات کردن فرامرز و بانوگشسب

 

مرا خواهر است این گو کامیاب

که بانوگشسبش همی خواند باب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹ - ملاقات کردن فرامرز و بانوگشسب

 

برمتان کنون پیش افراسیاب

برشه بیفزایدم جاه و آب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۶