گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸۵

 

روی من شد چو زر و دیده چو سیماز پی بخششت ای خواجه علی
رسم آن سیم بر دیدهٔ منچون خداییست بر معتزلی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی