گنجور

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۹ - هنر و حرمان

 

هر که را از هنر نصیبی هست

دان که بر قدر آنش حرمانیست

وان کش از روزگار حظی هست

دان که در خورد آنش نقصانیست

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۹

 

جهان را باز ایام جوانیست

سر سودای عیش و کامرانیست

صبا بگذر شبی در کوی یارم

بگویش با توأم رازی نهانیست

چو خضرم طالب سرچشمه ی نوش

[...]

جهان ملک خاتون
 

شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۲۷۹

 

همه حق است و خلق اینجا نیست

خلق ما جو که خلق با ما نیست

شاه نعمت‌الله ولی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۷ - توصیف غار جمشیدی

 

تعالی الله نه غارست این جهانیست

زمین او ز رفعت آسمانیست

عقاب آسمان را گر تواند

که اینجا پر زند خوش آشیانیست

به هر برجی در آن از روح قدسی

[...]

فصیحی هروی