گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۷۶

 

جیم آقا گفت بهر قبر میر
حافظی باید که ما سرنا چی ایم
چون حمید گر به این معنی شنید
از مین برجست و گفتا ما چه ایم؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی