گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۱

 

خنده از لطفت حکایت می‌کندناله از قهرت شکایت می‌کند
این دو پیغام مخالف در جهاناز یکی دلبر روایت می‌کند
غافلی را لطف بفریبد چنانقهر نندیشد جنایت می‌کند
وان یکی را قهر نومیدی دهدیأس کلی را رعایت می‌کند
عشق مانند شفیعی مشفقیاین دو گمره را حمایت می‌کند
شکرها داریم زین عشق ای خدالطف‌های بی‌نهایت می‌کند
هر چه ما در شکر تقصیری کنیمعشق […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی