گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

من ازو گویم ازو دانم از او

می‌کنم دایم ز مظهر گفتگو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۷ - نقل سخنی از شیخ عبدالله خفیف شیرازی معروف بشیخ کبیر

 

من بر آن بودم بسی ای نیکخو

تحفه را آرم برون در پیش تو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۸ - سلام الله یا غالب یا علی بن ابیطالب

 

خط بهمان دارد اندر دست او

گر باو بیعت کنیم آید نکو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۸ - سلام الله یا غالب یا علی بن ابیطالب

 

من نمی‌ترسم ز کشتن همچو تو

ز آنکه اسرارم علی گفتا بگو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۲۳ - رفتن سیّد کاینات بمنزل سلمان فارسی و نزول سورۀ هل اتی

 

رازی از سرّ معانی گفت او

من بگویم ز آن یکی در گوش تو

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۴
۶۸