گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۹ - درضمانت بهشت مر کاتب کتاب را و اسرار او فرماید

 

گه به گیلان در روی چون ششدری

گه درون شیروان بر منبری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - فی التوحید باری عز اسمه

 

پس جهودان کور در پیغامبری

سجده کرده پیش گاوی از خری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

چارصد سالش گناه کافری

کردمی محو از کمال قادری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۴ - فی نعت الرسول صلی اللّه علیه و سلم

 

تا بود چون مصطفی پیغامبری

چون بود در سایه او دیگری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۴ - فی نعت الرسول صلی اللّه علیه و سلم

 

در فروع آفتاب خاوری

چون کند آخر چراغی رهبری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۵ - فی معراج النبی صلی الله علیه و اله و سلم

 

بود آدم بی پدر بی مادری

او بپروردش زهی جان پروری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۵ - فی معراج النبی صلی الله علیه و اله و سلم

 

پس سلیمان را دران سلطان سری

داد در شاهی فقر انگشتری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۱۳ - فی فضیلة امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه

 

شیر حق با تیغ حق دین پروری

همچو زال و رستم دستان گری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۲ - در شعر گوید

 

از کمال شعر و شوق شاعری

چرخ را بین ازرقی و انوری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۲ - در شعر گوید

 

ور ز بالا سوی ارکان بنگری

هم شهابی بینی و هم عنصری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۳ - الحكایة و التمثیل

 

تا سخن آمد به شعر و شاعری

هر کسی می‌گفت حرفی سرسری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۴ - الحكایة و التمثیل

 

شاعری در منصب پیغامبری

همچو حجامیست در اسکندری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

نه مسلمان دولتی نه کافری

وین تحیر را نه پائی نه سری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوم » بخش ۴ - الحكایة ‌و التمثیل

 

گه شوی مشغول در انگشتری

خودپرستی تو و یا خدمت گری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۱ - المقالة الثالثه

 

سالک همچون موکل بر سری

پیش میکائیل شد چون مضطری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

روز و شب مال مسلمانان بری

چون بخوردی عاقبت را ننگری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

تا کی از کوری و تا چند از کری

ای خر آخر پاشگونه بر خری

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش پنجم » بخش ۸ - الحكایة و التمثیل

 

در تصوف گر تو رنجی میبری

من بسم پیر تو در صوفیگری

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۸
sunny dark_mode